سلام!
_

درباره کودکان خوشحال و اعضای گروه

بیایید خوشحال باشیم و لبخند بزنیم

عروج اندیشه ترکیبی از بهترین ها رو در خود دارد که می تواند به آن ها افتخار کند
مربی داری موثرترین نقش در نظام نامه تربیتی است و متربی به لحاظ ویژگی های روحی بیشترین تاثیر را از رفتار، گفتار، پوشش و حرکات مربی می گیرد. لذا بایستی اهداف در اعمال و رفتار و گفتار مربی متجلی شود تا به صورت ناخود آگاه در دانش آموز اثر گذارد.در عروج اندیشه مربی تنها آموزند‌ة دانش نیست، بلکه با رفتار و گفتار و عمل خود تک تک دانش آموزان را به سمت تربیت صحیح سوق داده و با شناسایی ویژگی ها و استعدادهای هریک، آنها را در جهت رشد همه جانبه هدایت و راهنمایی می کند.
57کادر
530خانواده خوشحال
3سال تجربه
120نشریات
اعضا
_

آشنایی با کادر موسسه

ما حرفه ای هستیم و با هم کار می کنیم

_

علیرضا دهقانی

مدیر عامل موسسه

مهدی سلیمی

مسئول مرکز حمایت های مالی شهید متوسلیان

خانم حاجی یوسفی

مدیر دفتر مراجعات

محمد دائی

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش های شهید باهنر

همکاران
_

پیشتازان تحول در نظام تعلیم و تربیت

همکاران و شاخه های دیگر در ایران

_