مطالعات
_

دستاوردهای پژوهشی و مطالعاتی

مرکز مطالعات و پژوهش شهید باهنر

_

شمسه رشد

پخش، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی به عنوان بخشی از انتقال از خانه به مدرسه.

نظام نامه بازنگری در درس علوم

رویکرد آموزشی پیش دبستانی بر اساس بازی، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی.

نظام نامه خدمت به نوآموزان قبل از دبستان

تجربیات هنر تجربی به کودکان کمک می کند تا مهارت هایی مانند تفکر انتقادی، بیان خود، حل مسئله، ارتباطات را توسعه دهند.

طرح درس های آفریده های اول

پخش، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی به عنوان بخشی از انتقال از خانه به مدرسه.

اصول تربیت در دوره های هفت ساله

رویکرد آموزشی پیش دبستانی بر اساس بازی، آواز، فعالیت های عملی مانند طراحی و تعامل اجتماعی.

نظام نامه کتاب و کتاب خوانی

تجربیات هنر تجربی به کودکان کمک می کند تا مهارت هایی مانند تفکر انتقادی، بیان خود، حل مسئله، ارتباطات را توسعه دهند.

سوال
_

سوال از اساتید و کارشناسان عروج اندیشه

_

مطالعه
_

کتاب هایپیشنهادی

_