ساختار سازمانی

ساختار سازمانی :

نماینده هیئت مدیره عروج دارالعباده و سرپرست موسسه: علیرضا دوستانی

مدیر عامل: علیرضا دهقانی

مسئول مرکز مطالعات و پژوهش: دکتر محمد حسین فلاح

مدیر مرکز مراجعات: سرکار خانم حاجی یوسفی